86 月yut C ch D d H h J y K k L l S s T t Z j


Cyut-chuo : . .
Cyut-cu : . .
Cyut-cuo : . .
Cyut-duo : . .
Cyut-zhuo : . .
Cyut-zuo : . .

Dyut-duo : . . . . .

Hyut-xie : . .
Hyut-xue : . .

Jyut-ruo : . .
Jyut-xue : . . . . .
Jyut-yi : . . . . .
Jyut-yue : . . . . .

Kyut-jue : . .
Kyut-que : . .

Lyut-lie : . . . . .
Lyut-lue : . .
Lyut-luo : . .
Lyut-lv : . . . . .

Syut-shuo : . .
Syut-xue : . .

Tyut-tuo : . .

Zyut-chu : . .
Zyut-chuo : . .
Zyut-chuai : . .
Zyut-duo : . .
Zyut-jue : . . . . .
Zyut-xue : . . . . .
Zyut-zhui : . .
Zyut-zhuo : . . . . .
Zyut-zuo : . . . . .