44 角ok . B b C ch D d F f G gh GW gw H h K k KW kw L l M m N n NG ng P p S s T t W w Z j


ok-e : . .

Bok-bao : . . . . .
Bok-bo : . . . . .
Bok-fu : . .
Bok-po :

Cok-cuo : . .

Dok-du : . . . . .
Dok-duo : . . . . .

Fok-fu : . .
Fok-huo : . .
Fok-jue : . .
Fok-qu : . .

Gok-ga : . .
Gok-ge : . .
Gok-jia : . .
Gok-jiao : . .
Gok-jue : . .
Gok-luo : . .

GWok-guo : . .
GWok-jue : . .
GWok-kuo : . .
GWok-wei : . .

Hok-hao : . . . . .
Hok-he : . . . . .
Hok-ke : . .
Hok-qiao : . .
Hok-xue : . . . . .

Kok-hao : . .
Kok-he : . .
Kok-hu : . .
Kok-ke : . .
Kok-que : . .

KWok-kuo : . .

Lok-ga : . .
Lok-ge : . . . . .
Lok-hao : . .
Lok-la : . . . . .
Lok-lao : . . . . .
Lok-le : . . . . .
Lok-li : . . . . .
Lok-lo : . .
Lok-luo : . . . . .

Mok-bao :
Mok-bo :
Mok-mo : . . . . .
Mok-mu : . . . . .

Nok-nuo : . . . . .
Nok-re : . . . . .

NGok-e : . . . . .
NGok-yue : . . . . .

Pok-bo : . .
Pok-po : . .
Pok-pu : . .

Sok-shuo : . .
Sok-suo : . .

Tok-ta : . .
Tok-tuo : . .

Wok-huo : . . . . .

Zok-cu : . . . . .
Zok-zao : . . . . .
Zok-zha : . . . . .
Zok-zhuo : . . . . .
Zok-zuo : . . . . .