43 澳ou . B b C ch D d G gh H h L l M m N n NG ng P p S s T t Z j


ou-ao : . .
ou-wu : . .
ou-yu : . .

Bou-bao : . . . . .
Bou-bu : . 簿 . . . . 簿
Bou-pu : . . . . .

Cou-cao : . . .
Cou-cu : . . .
Cou-cuo : . .
Cou-zao : . .
Cou-zuo : . .

Dou-dao : . . . . .
Dou-dou :
Dou-du : . . . . .
Dou-duo : . . . . .

Gou-gao : . 稿 .
Gou-hao : .

Hou-gao : . . . . .
Hou-hao : . . . . .
Hou-kao : . .

Lou-lao : . . . . .
Lou-liao : . . . .
Lou-lou : . . . . .
Lou-lu : . . . . .
Lou-lv : . . .

Mou-ji : . . .
Mou-mao : . . . . .
Mou-mo : . . . . .
Mou-mu : . . . . .
Mou-wu : . . . . .

Nou-nao : . . . .
Nou-nu : . . . . .

NGou-ao : . . . . .
NGou-wu : . .

Pou-fu : .
Pou-bao : . . . .
Pou-pao : . . . .
Pou-pu : . . .

Sou-sao : . .
Sou-shu : . .
Sou-su : . .
Sou-xu :

Tou-dao : . . .
Tou-du : . . . .
Tou-tao : . . .
Tou-tu : . . .

Zou-zang : .
Zou-zao : . . . . .
Zou-zu : .
Zou-zuo : . . . . .