42 哀oi . C ch D d G gh H h K k L l N n NG ng S s T t Z j


oi-ai : . .
oi-nai : .

Coi-cai : . . .
Coi-sai : . .

Doi-dai : . . . . . 紿

Goi-gai : . .
Goi-ge : . .
Goi-hai : .
Goi-he :

Hoi-hai : . . . . .
Hoi-kai : .
Hoi-ke : . . .

Koi-gai : . .
Koi-kai : . .

Loi-lai : . . . . .
Loi-lei : . . . . .

Noi-er : . . . . .
Noi-nai : . . . . .
Noi-nei : . . . . .

NGoi-ai : . . . . .
NGoi-dai : . . .
NGoi-he : . . . . .
NGoi-wai : . . . . .

Soi-sai :

Toi-dai : . . . . 紿
Toi-tai : . . . .

Zoi-zai : . . . . .