38 烟in B b C ch D d G gh H h J y K k L l M m N n P p S s T t Z j


Bin-bian : 鯿 . . . . . 便
Bin-pian :

Cin-chan : . . . .
Cin-jian : . . . .
Cin-qian : . . .

Din-dian : . . . . . 殿

Gin-jian : . . . . .

Hin-jian :
Hin-qian : .
Hin-xian : . .
Hin-xuan :
Hin-yan : . .

Jin-jian : .
Jin-nian :
Jin-ran : . . .
Jin-shan : . . .
Jin-xian : . . . . .
Jin-yan : . . . . .
Jin-yin :

Kin-qian : . . .

Lin-lian : . . . . .
Lin-nian : . . . .

Min-mian : . . . 綿 . .

Nin-nian : . . . .

Pin-bian : . . . 便
Pin-pian : . . . 便 .

Sin-chan : . . .
Sin-dan : . . . . .
Sin-li : .
Sin-qian : . . . . .
Sin-qing : . .
Sin-shan : . . . . .
Sin-xi : .
Sin-xian : . . 线 . . .
Sin-xuan : .

Tin-dian : . . .
Tin-tian : . . . .

Zin-chan : . .
Zin-jian : . . . . .
Zin-nian : .
Zin-shan :
Zin-zhan : . .