33 腰iu B b C ch D d G gh H h J y K k L l M m N n P p S s T t Z j


Biu-biao : .
Biu-shan :

Ciu-chao : . . .
Ciu-jia : .
Ciu-jiao : . . .
Ciu-qiao : . . .
Ciu-xiao : . .
Ciu-ya : . . .
Ciu-yi : . .
Ciu-zhao : . . .

Diu-diao : . . . . . 調
Diu-diu :

Giu-jia : . . . . .
Giu-jiao : . 轿 . . . .
Giu-qiao : . . . . .
Giu-zhuo : .

Hiu-ao :
Hiu-jia :
Hiu-jiao :
Hiu-qiao : . .
Hiu-xiao : .

Jiu-jia : . . .
Jiu-nao : . . .
Jiu-rao : . . . .
Jiu-yao : . . . . . 耀

Kiu-jiao : . 轿 . .
Kiu-qiao : . . . .

Liu-lao : . . .
Liu-le : . . . .
Liu-liao : . . . . .
Liu-lu : . . . .

Miu-miao : . . . . .
Miu-miu : . . . . .
Miu-yao : . . . .

Niu-niao : . . . . . 尿
Niu-ni : . . . . . 尿

Piu-biao : . .
Piu-piao : . . . .

Siu-shao : . . . . .
Siu-su :
Siu-tiao : . . .
Siu-xiao : . . . . .
Siu-yao : . . . . .
Siu-zhao : . . . . .

Tiu-chao : . . .
Tiu-diao : . . . 調
Tiu-shao : . . .
Tiu-tao : . . .
Tiu-tiao : . . . 調 .
Tiu-you : . . .

Ziu-chao : .
Ziu-jiao : . . . . .
Ziu-qiao : . . . . .
Ziu-shao : . . . . .
Ziu-zhao : . . . . .