29 赢eng B b C ch D d G gh H h J y L l M m P p S s T t Z j


Beng-bing : . . . . .

Ceng-qing : .

Deng-ding : . . . . .
Deng-zheng : . .

Geng-geng : .
Geng-jing : . .

Heng-qing :

Jeng-ying : . . .

Leng-leng :
Leng-liang : . .
Leng-ling : . . . .

Meng-ming : . . . . .

Peng-ping : . . .

Seng-cheng : . . .
Seng-sheng :
Seng-xing :

Teng-ting : . . . .

Zeng-jing : . . . . .
Zeng-zheng : . . . . .