18 因an B b C ch D d F f G gh GW gw H h J y K k KW kw M m N n NG ng P p S s T t W w Z j


Ban-bang :
Ban-ben : . . . . .
Ban-bin : . .
Ban-bing : .
Ban-pin : .

Can-chan : . .
Can-chen : . . .
Can-qin :
Can-qing : . .
Can-shen : .
Can-zhen : .

Dan-dun : . . . . .

Fan-bin :
Fan-fen : . . . . 忿 .
Fan-hun :
Fan-xun : . .

Gan-gen : . .
Gan-jin : . 槿 . . . .
Gan-qin : .

GWan-gun : . .
GWan-jun : . . . . .
GWan-kun :
GWan-qun :
GWan-yun :

Han-gen : .
Han-hen : . . . . .
Han-ken : .

Jan-en :
Jan-ren : . . . . .
Jan-xin : . . . . .
Jan-xian :
Jan-yan :
Jan-yin : . . . . .
Jan-yun : . . . . .
Jan-zhen :

Kan-jin : . . . .
Kan-qin : . . .

KWan-gun : .
KWan-kun : . .
KWan-jiong : . .
KWan-jun : . . .
KWan-qun : . . .
KWan-yin : .

Man-mang : . . .
Man-men :
Man-meng : . . .
Man-mian : . . . .
Man-min : . . . .
Man-wen : . . . . .

Nan-nian : .

NGan-en :
NGan-ken : . . .
NGan-ren : . . . . .
NGan-yin : . . .

Pan-bin : . . .
Pan-pen : . .
Pan-pin : . . . .

San-chen : . . .
San-shen : . . . . .
San-xin :

Tan-tui : . .
Tan-tun : . . .

Wan-hun : . . . . .
Wan-wan : .
Wan-wen : .
Wan-yin : . . . .
Wan-yun : . . . . .

Zan-chan : . .
Zan-chen :
Zan-zhen : . . . . .