16 一at B b C ch D d F f G gh GW gw H h J y K k L l M m NG ng P p S s W w Z j


Bat-ba : . . . . .
Bat-bi : . . . . .
Bat-bo : . . . . .
Bat-bu :

Cat-qi :

Dat-tu : . . . . .

Fat-bi :
Fat-fa : . . . . .
Fat-fei :
Fat-fo : . . . . .
Fat-fu : 彿 巿 . . . . .
Fat-hu :
Fat-huo :
Fat-ku :
Fat-wu :

Gat-ga :
Gat-ge : . . . . .
Gat-ji :
Gat-jie :
Gat-ju :
Gat-qi :
Gat-yue : . . . . .

GWat-gu :
GWat-hua :
GWat-ju :
GWat-jue : . . . . .
GWat-ku : . . . . .

Hat-gai : . . . . .
Hat-he : . . . . .
Hat-hu : . . . . .
Hat-qi :
Hat-xi : . . . . .
Hat-xia : . . . . .

Jat-ri : . . . . .
Jat-yi : . . . . .

Kat-ka :
Kat-ke :

Lat-shuai :

Mat-mi : . . . . .
Mat-mie :
Mat-nie :
Mat-wa : . . . . .
Mat-wu : . . . . .

NGat-ge : . . . . .
NGat-nie : . . . . .
NGat-qi : . . . . .
NGat-wu : . . . . .
NGat-yi : . . . . .

Pat-pi :
Pat-ya :

Sat-se :
Sat-shi : . . . . .
Sat-xi :

Wat-he : . . . . .
Wat-hu : . . . . .
Wat-qu :
Wat-wa :
Wat-yu : . . . . .
Wat-yun :

Zat-ji : . . . . .
Zat-zha : .
Zat-zhe : . . . . .
Zat-zhi : . . . . .