09 硬aang B b C ch G gh H h KW kw L l M m NG ng P p S s W w Z j


Baang-beng :

Caang-cang :
Caang-chen : .
Caang-cheng : . . .

Gaang-geng :

Haang-hang : . . .
Haang-keng :

KWaang-guang : . .
KWaang-kuang :

Laang-leng : . . . .

Maang-beng :
Maang-mang : . . .
Maang-meng : . . . . .
Maang-mian : . . . .
Maang-min : . . . .

NGaang-ying : . . . . .

Paang-bang : . . . .
Paang-beng :
Paang-peng : . . .

Saang-shen : .
Saang-sheng : .

Waang-heng : . . . . .
Waang-hong : . . .

Zaang-chang : 倀
Zaang-zheng :