妈Maa 埋Maai 矛Maau 擘Maak 抹Maat 慢Maan 猛Maang
. 米Mai 某Mau 陌Mak 勿Mat 文Man 盟Mang
歪Me 美Mei 瞄Meu . . . 命Meng
咪Mi . 妙Miu 觅Mik 灭Mit 面Min 明Ming
摩Mo . 母Mou 莫Mok . . 望Mong
. 每Mui . 木Muk 没Mut 满Mun 蒙Mung


Maa-ma : . . . . .

Me-mi :
Me-mie :
Me-wai : .

Mi-mi :

Mo-ma :
Mo-me :
Mo-mo : . . . . .

Maai-mai : . . . . .
Maai-man : . . .

Mai-mi : . . . .
Mai-mei : . . . . .

Mei-mei : . . . . .
Mei-mi : . . . .
Mei-wei : . . . . .
Mei-yi :

Mui-mao : . . . . .
Mui-mei : . . . . .

Maau-mao : . . . . .
Maau-mu : . . . .

Mau-mao : . . . . . 貿
Mau-miu : . . . . .
Mau-mou : . . . . .
Mau-mu : . . . .
Mau-pi :

Meu-miao : . . .

Miu-miao : . . . . .
Miu-miu : . . . . .
Miu-yao : . . . .

Mou-ji : . . .
Mou-mao : . . . . .
Mou-mo : . . . . .
Mou-mu : . . . . .
Mou-wu : . . . . .

Maak-bai : . .
Maak-bo : . .
Maak-mai : . . . . .
Maak-me :
Maak-mo : . . . . .

Mak-ma :
Mak-mai : . . . . .
Mak-mo : . . . . .

Mik-mi : . . . . .

Mok-bao :
Mok-bo :
Mok-mo : . . . . .
Mok-mu : . . . . .

Muk-miao : . . . . .
Muk-mu : . . . . .

Maat-ma : . .
Maat-mo : . .

Mat-mi : . . . . .
Mat-mie :
Mat-nie :
Mat-wa : . . . . .
Mat-wu : . . . . .

Mit-mie : . . . . .

Mut-mei : . . . . .
Mut-mo : . . . . . 歿

Maan-man : . . . . .
Maan-mian : . . . .
Maan-wan : . . . . .

Man-mang : . . .
Man-men :
Man-meng : . . .
Man-mian : . . . .
Man-min : . . . .
Man-wen : . . . . .

Min-mian : . . . 綿 . .

Mun-man : . . . . 滿
Mun-men : . . . . .
Mun-pan : . . .

Maang-beng :
Maang-mang : . . .
Maang-meng : . . . . .
Maang-mian : . . . .
Maang-min : . . . .

Mang-meng : . . .
Mang-min : .
Mang-ming : . . .
Mang-wen : .

Meng-ming : . . . . .

Ming-min : . . . .
Ming-ming : . . . . .

Mong-mang : . . . .
Mong-meng : . . .
Mong-wang : . . . . .

Mung-meng : . . . . .