也Jaa 踹Jaai . 喫Jaak . . . . .
. 曳Jai 休Jau . 泣Jap 一Jat 音Jam 因Jan .
耶Je . . . . . . . 赢Jeng
衣Ji . 要Jiu 益Jik 页Jip 热Jit 焰Jim 烟Jin 英Jing
哟Jo . . . . . . . .
. . . 若Joek . . . . 央Joeng
. 裔Jeoi . . . . . 润Jeon .
. . . 玉Juk . . . . 翁Jung
于Jyu . . . . 月Jyut . 冤Jyun .


Jaa-ye : . . . .
Jaa-nian : . . . . . 廿

Je-nian : . . . . . 廿
Je-re : . . . .
Je-ruo : . . . . .
Je-ya : . . .
Je-ye : . . . . .

Ji-er : . . . . .
Ji-nai : . . . . .
Ji-ni : . . . .
Ji-qi : .
Ji-ti : . . .
Ji-yi : . . . . .

Jo-yo :

Jaai-chuai : .

Jai-xie : . . . . .
Jai-ye : . . . . .
Jai-zhuai : . . . . .

Jeoi-rui : . . . . .
Jeoi-yi : . . . . .

Jau-qiu : . . .
Jau-rou : . . .
Jau-xiu : .
Jau-you : . . . 鱿 . .
Jau-yu :

Jiu-jia : . . .
Jiu-nao : . . .
Jiu-rao : . . . .
Jiu-yao : . . . . . 耀

Jyu-ru : . . . . .
Jyu-she : . . .
Jyu-shu : . . .
Jyu-xin : . . .
Jyu-xu : . . . . .
Jyu-yu : . . . 屿 輿 . .

Jaak-chi : . .

Jik-ni : . . . . .
Jik-xi :
Jik-ye : . . . . .
Jik-yi : 亿 . . . . . 驿

Joek-nue : . . . . .
Joek-re : . . . . .
Joek-ruo : . . . . .
Joek-xue : . . . . .
Joek-yao : . . . . .
Joek-yue : . . . . .

Juk-ao :
Juk-niu : . . . . .
Juk-rou : . . . . .
Juk-ru : . . . . .
Juk-wo :
Juk-wu :
Juk-xu :
Juk-yo : . . . . .
Juk-yu : . . . . .

Jap-ru : . . . . .
Jap-qi :
Jap-xi :
Jap-yi :

Jip-a : . .
Jip-nie : . . . . .
Jip-xie : . . . . .
Jip-yan : . .
Jip-ye : . . . . .

Jat-ri : . . . . .
Jat-yi : . . . . .

Jit-jie : . .
Jit-nie : . . . . .
Jit-re : . . . . .
Jit-ye : . .

Jyut-ruo : . .
Jyut-xue : . . . . .
Jyut-yi : . . . . .
Jyut-yue : . . . . .

Jam-lin : . . . . .
Jam-nen : . . . . .
Jam-nin : . . . . .
Jam-qin :
Jam-ren : . . . . .
Jam-xin : . . .
Jam-yin : . . .

Jim-a :
Jim-an : . .
Jim-dian : . . .
Jim-ran : . . . .
Jim-shan : . . . .
Jim-xian : . . .
Jim-yan : . . . . .

Jan-en :
Jan-ren : . . . . .
Jan-xin : . . . . .
Jan-xian :
Jan-yan :
Jan-yin : . . . . .
Jan-yun : . . . . .
Jan-zhen :

Jin-jian : .
Jin-nian :
Jin-ran : . . .
Jin-shan : . . .
Jin-xian : . . . . .
Jin-yan : . . . . .
Jin-yin :

Jeon-run : . . . . .

Jyun-huan : . . .
Jyun-qian : . . .
Jyun-ruan : . . . .
Jyun-ru : . . . .
Jyun-wan : . . .
Jyun-xian : . . . . .
Jyun-xuan : . . . .
Jyun-yan : . . . 沿
Jyun-yuan : . . . 黿 . .
Jyun-yun : . . .

Jeng-ying : . . .

Jing-ning : . . .
Jing-ren : . . . . .
Jing-reng : . . .
Jing-xing : . . .
Jing-ying : . . . . .

Joeng-nian : . . . . .
Joeng-niang : . . . . .
Joeng-rang : . . . . .
Joeng-shang : . . .
Joeng-xiang : . . .
Joeng-yang : . . . . .

Jung-rong : . . .
Jung-weng : .
Jung-yong : . . . . .