家Gaa 佳Gaai 交Gaau 隔Gaak 甲Gaap 曱Gaat 监Gaam 奸Gaan 耕Gaang
. 继Gai 九Gau . 急Gap 吉Gat 今Gam 斤Gan 更Gang
嘅Ge 基Gei 撬Geu . 夹Gep . . . 镜Geng
. . 叫Giu 激Gik 劫Gip 结Git 兼Gim 件Gin 京Ging
哥Go 改Goi 高Gou 各Gok . 割Got . 肝Gon 江Gong
锯Goe . . 脚Goek . . . . 疆Goeng
. 居Geoi . . . . . . .
姑Gu 攰Gui . 谷Guk . . . 官Gun 工Gung
. . . . . . . 捐Gyun .


Gaa-ga : . . .
Gaa-jia : . .
Gaa-jie : . .
Gaa-ka : . .
Gaa-qia :
Gaa-qie :

Ge-ge : . .

Go-he :
Go-ga :
Go-ge : . .

Goe-ju : . .

Gu-gu : . .
Gu-jia :
Gu-ku :

Gaai-ga : . .
Gaai-gai : . .
Gaai-jia :
Gaai-jie : . .
Gaai-kai :
Gaai-xie : . .

Gai-gui : . .
Gai-ji : . .

Gei-ji : . . . . .
Gei-qi : .

Goi-gai : . .
Goi-ge : . .
Goi-hai : .
Goi-he :

Geoi-ju : . . . . .
Geoi-qu : . . . . .

Gui-gui : . . . . .

Gaau-gao : .
Gaau-jia : . .
Gaau-jiao : . .

Gau-gou : . .
Gau-jiao : .
Gau-jiu : . . . . .
Gau-ju : .
Gau-kao :
Gau-qiu :

Geu-qiao : . . . . .

Giu-jia : . . . . .
Giu-jiao : . 轿 . . . .
Giu-qiao : . . . . .
Giu-zhuo : .

Gou-gao : . 稿 .
Gou-hao : .

Gaak-ga : . .
Gaak-ge : . .
Gaak-ji : . .

Gik-ji : . . . . .
Gik-qi :

Gok-ga : . .
Gok-ge : . .
Gok-jia : . .
Gok-jiao : . .
Gok-jue : . .
Gok-luo : . .

Goek-jia : . .
Goek-jiao : . .

Guk-gao :
Guk-gu : . . . . .
Guk-hu :
Guk-ju : . . . . .
Guk-ku :
Guk-qu :
Guk-yu :

Gaap-ga : . .
Gaap-ge : . 鴿 . 鴿
Gaap-ji : . .
Gaap-jia : . .
Gaap-qia : . .
Gaap-xia : . .

Gap-ge : . 鴿 . 鴿
Gap-ji :

Gep-jia : . . . . .

Gip-jia : . . . . .
Gip-jie : . .
Gip-qia : . .
Gip-qie : .
Gip-se : . .
Gip-xia : . .

Gaat-yue : . . . . .

Gat-ga :
Gat-ge : . . . . .
Gat-ji :
Gat-jie :
Gat-ju :
Gat-qi :
Gat-yue : . . . . .

Git-ji : . . . . .
Git-jie : . . . . .

Got-ga : . .
Got-ge : . .

Gaam-gan : . .
Gaam-jian : . .
Gaam-xin : . .

Gam-gan : . .
Gam-jin : . .
Gam-qin : . . . . .

Gim-jian : . . . . .

Gaan-jian : . .
Gaan-xian : . .

Gan-gen : . .
Gan-jin : . 槿 . . . .
Gan-qin : .

Gin-jian : . . . . .

Gon-gan : 竿 . .

Gun-guan : . .
Gun-ruan : .
Gun-wan : .

Gyun-juan : . . . . .
Gyun-quan : . .

Gaang-geng :

Gang-gang :
Gang-gen : .
Gang-geng : . .
Gang-jing :

Geng-geng : .
Geng-jing : . .

Ging-jin : . . . . .
Ging-jing : . . . . .
Ging-ting : .

Gong-chuan :
Gong-gang : . .
Gong-jiang : . .
Gong-kang :

Goeng-jiang : . . . . .
Goeng-qiang :

Gung-gong : . . . . .
Gung-gan : . .
Gung-xiong :