巴Baa 拜Baai 包Baau 百Baak 八Baat . 班Baan 蹦Baang
. 敝Bai . 北Bak 不Bat 泵Bam 奔Ban 崩Bang
啤Be 悲Bei . 壁Bek . . . 病Beng
. . 表Biu 碧Bik 必Bit . 便Bin 冰Bing
波Bo . 煲Bou 博Bok . . . 邦Bong
. 杯Bui . 卜Buk 勃But . 搬Bun .


Baa-ba : . . . . .
Baa-pa :

Be-pi :

Bo-bo : . .
Bo-po :

Baai-bai : . . . . .
Baai-bei : . . . . .

Bai-bi : . . . . .
Bai-bo :

Bei-bei : . . . . .
Bei-bi : . . . . .
Bei-fei : . .
Bei-lin : . .
Bei-mi : . .
Bei-pei : . .
Bei-pi : . .

Bui-bei : . . . . .
Bui-pei :

Baau-bao : . . . . .

Biu-biao : .
Biu-shan :

Bou-bao : . . . . .
Bou-bu : . 簿 . . . . 簿
Bou-pu : . . . . .

Baak-bai : . . . . .
Baak-bo : . . . . .
Baak-fu : . . . . .

Bak-bei :

Bek-bi : . .

Bik-bi :
Bik-pai :
Bik-po :

Bok-bao : . . . . .
Bok-bo : . . . . .
Bok-fu : . .
Bok-po :

Buk-bu : . . . . .
Buk-bao : . . . . .
Buk-fu : . . . . .
Buk-po : . . . . .
Buk-pu : . . . . .

Baat-ba : . . . . .

Bat-ba : . . . . .
Bat-bi : . . . . .
Bat-bo : . . . . .
Bat-bu :

Bit-bi :
Bit-bie : . . . . .

But-bei : . . . . .
But-bi : . . . . .
But-bo : . . . . .
But-bu : . .

Bam-beng :
Bam-pang :

Baan-ban : . . . . .
Baan-pan : . . . . .

Ban-bang :
Ban-ben : . . . . .
Ban-bin : . .
Ban-bing : .
Ban-pin : .

Bin-bian : 鯿 . . . . . 便
Bin-pian :

Bun-ban : . . . . .
Bun-ben : .
Bun-bo :
Bun-pan : . . . . .
Bun-pang : . . . . .

Baang-beng :

Bang-beng :
Bang-peng :

Beng-bing : . . . . .

Bing-beng : . .
Bing-bing : . . . . .
Bing-peng : . .
Bing-ping : .

Bong-bang : . . . . .
Bong-pang : . . . . .